Jesteś tutaj: Start / OFERTA

OFERTA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie prowadzi swoją działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie zapewniając im całodobową opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami. Dom oprócz usług bytowych i opiekuńczych oferuje także różnorodne działania rehabilitacyjne i terapeutyczne. W tym celu zespół specjalistów dla każdego mieszkańca przygotowuje indywidualny plan wsparcia opierający się na diagnozie potrzeb i predyspozycji danej osoby. Uwzględnia on w szczególności realizację potrzeb wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Indywidualny plan wsparcia daje mieszkańcowi możliwość wybrania pracownika pierwszego kontaktu. W realizację tego planu zaangażowany jest personel działalności podstawowej, wykonując poszczególne zadania:

Dział opiekuńczy - wspomaga i udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych w ramach wyodrębnionych zespołów opiekuńczych. W ramach tego działu pracownicy zespołu medycznego i rehabilitacyjnego realizują zadania w zakresie usprawniania ruchowego mieszkańców i współuczestniczą w zapewnieniu podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.
Dział terapii zajęciowej - zajmuje się poprawą kondycji psychicznej i fizycznej, kreatywnym organizowaniem czasu wolnego oraz szeroko rozumianą aktywizacją podopiecznych. 
Dział socjalny - prowadzi pracę socjalną oraz dokumentację osobową mieszkańców. W celu prawidłowego zabezpieczenia potrzeb i interesu mieszkańców współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Domu i instytucjami życia społecznego.

Kompleks Domu
Poszczególne budynki kompleksu jak i ich otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Dom oferuje możliwość zamieszkania w pokojach  1, 2 i 3 osobowych z łazienkami i aneksami kuchennymi oraz w pokojach ze wspólnymi łazienkami. Do dyspozycji mieszkańców są także pokoje pobytu dziennego, sale do zajęć terapeutycznych, sale do indywidualnych zajęć szkolnych, zaplecze fizjoterapeutyczne, jadalnia, kaplica ekumeniczna, kawiarnia, gabinet pielęgniarski oraz tereny rekreacyjne.
Dom funkcjonuje w oparciu o uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Statut oraz Regulamin Organizacyjny Domu. 
 
Przyjęcie do PDPS "Feniks" w Skoczowie
Sposób kierowania do domu pomocy społecznej określa Ustawa o Pomocy Społecznej (Art. 59 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. 2015 r poz. 163 - tekst ujednolicony). Zgodnie z jej zapisami osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu lub jej opiekun powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania, celem  złożenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pracownik socjalny OPS przeprowadzi wywiad środowiskowy oraz zbierze niezbędną do tego celu dokumentację.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, zaś decyzję o umieszczeniu w domu wydaje starosta powiatu na terenie, którego jest usytuowany dom -w przypadku naszego domu Starosta Cieszyński.

Szczegółowych informacji dotyczących kierowania i przyjęcia do domów pomocy społecznej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - nr tel. 33 477 71 19.

Ponadto informacji o procedurze przyjęcia do PDPS "Feniks" w Skoczowie udzielają pracownicy socjalni Domu (tel. 33 853 36 40 wewn. 110 lub 111).